ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Σήμερα, η Εταιρεία θεωρείται μια από τις κορυφαίες και πλέον αξιόπιστες δικηγορικές εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα, με δίκτυο συνεργασιών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, αλλά και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελείται από μία δυναμική ομάδα 18 δικηγόρων με ιδιαίτερη εμπειρία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους κατωτέρω ενδεικτικά τομείς εξειδίκευσης.

 • Αστικό Δίκαιο
  Συμβάσεις
 • Η εταιρεία μας έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων της ενώπιον όλων των αρμόδιων αστικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Επίσης παρέχει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την σύναψη συμβάσεων

 • Συμβάσεις Διανομής & Εμπορικής Αντιπροσωπείας
 • Συντάσσουμε συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας προϊόντων και υπηρεσιών και καθοδηγούμε τους πελάτες μας από την έναρξη και σε όλη τη διάρκειά τους, ώστε να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντά τους και να ελαχιστοποιήσουμε τους τυχόν επιχειρηματικούς κινδύνους.

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στον τομέα του εργατικού δικαίου, παρέχοντας συμβουλές και δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με: συμβάσεις εργασίας παντός είδους, συλλογικές συμβάσεις, συνταξιοδότηση, ατομικές και ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικά θέματα, συλλογικές διαπραγματεύσεις και αναδιάρθρωση εργατικού δυναμικού.

 • Τραπεζικό Δίκαιο & Χρηματοδοτήσεις
 • Η  Εταιρεία μας έχει μακρόχρονη εξειδίκευση στον τομέα του τραπεζικού δικαίου και των χρηματοδοτήσεων, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα συναλλαγών που ενδεικτικά περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις, δάνεια, μετατρέψιμα και ανταλλάξιμα ομόλογα, τραπεζικές επενδύσεις, χρεόγραφα, προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλές για νέα τραπεζικά προϊόντα.

 • Εμπράγματο Δίκαιο & Κατασκευαστικές Συμβάσεις
 • Η εταιρεία μας είναι σε θέση να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση των πελατών της αναφορικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, πραγματοποιώντας ελέγχους περιουσιακών στοιχείων, συντάσσοντας συμβάσεις και παρέχοντας συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και μίσθωση ακινήτων σε ιδιώτες, εταιρείες, μηχανικούς και μεσίτες..

  Εισπράξεις Χρεών & Απαιτήσεων
  Αναλαμβάνουμε την εξωδικαστική και δικαστική επιδίωξη είσπραξης χρεών και απαιτήσεων για λογαριασμό των πελατών μας.

 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων
 • Έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε νομικές υπηρεσίες αναφορικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές ιδιωτικών επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση εταιρειών με σκοπό την εξυγίανσή τους καθώς και διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης.

  Ασφαλιστικό Δίκαιο
  Η Πάνου – Τσιαλίκης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικά με ασφαλιστικά θέματα και ασχολείται κυρίως με την αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα, αποζημιώσεις και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ίδρυσης αθλητικών σωματείων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και είμαστε σε θέση να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας ενώπιων των αρμόδιων επιτροπών επίλυσης διαφορών.

  Ποινικό Δίκαιο
  Η εταιρία μας, εξειδικεύεται στο ποινικό δίκαιο. Συμβουλεύουμε και αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση ατόμων και εταιρειών σε όλες τις φάσεις της ποινικής διαδικασίας και σε όλους τομείς του δικαίου περί παραβάσεων της τάξης. Αναλαμβάνουμε την υπόθεση σας από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας και δεσμευόμαστε να σας εκπροσωπήσουμε επιτυγχάνοντας το μέγιστο δυνατό όφελος για εσάς.

 • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο.
 • Παρέχουμε ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών σε εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: σύσταση εταιρειών κάθε μορφής, σύνταξη καταστατικού και εξωτερικών συμφωνιών μεταξύ των μετόχων/εταίρων, συμβάσεις κοινοπραξίας, σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικού συμβουλίου, ζητήματα διαχείρισης και εκπροσώπησης, υποστήριξη σχετικά με καθημερινές συναλλαγές, εκπροσώπηση των μετόχων/εταίρων και ενημέρωση σχετικά με κανονιστικές υποχρεώσεις.