ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η εικόνα ενός προσώπου αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, καθώς αποκαλύπτει μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου και διακρίνει το άτομο από τους ομοίους του.

Ως εκ τούτου, το δικαίωμα στην προστασία της εικόνας αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης της προσωπικότητας, προϋποθέτοντας κυρίως το δικαίωμα του ατόμου να ελέγχει τη χρήση της εν λόγω εικόνας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αρνηθεί τη δημοσίευσή της.

Δειτε Επισης